Saldoavskrivninger

Det finnes flere måter å avskrive et varig driftsmiddel på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på saldoavskrivningsmetoden, som skal brukes til skattemessige avskrivninger (og den eneste du trenger å forholde deg til dersom du driver et ENK som bare har bokføringsplikt).

Saldoavskrivninger

(En ny traktor koster mange hundre tusen kroner og varer lenge. Definitivt et varig og betydelig driftsmiddel. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com.)

(Publisert 14.11.19)

Hva er avskrivninger, og hva menes med et «varig driftsmiddel»?

En gårdbruker kjøper seg ny traktor. Traktoren skal brukes til en rekke oppgaver på gården som er nødvendige for at bonden skal få inntekt. Hvordan skal denne investeringen kostnadføres?

Skattelovens § 14-40 definerer et driftsmiddel med en forventet brukstid på minimum 3 år, og en kostpris på kr 15 000,- eller mer, som et varig (og betydelig) driftsmiddel. En definisjon som definitivt passer med en flunkende ny traktor.

Varige driftsmidler skal avskrives over flere år. Traktoren blir mindre verdt både som følge av bruk, at den blir eldre, og at kommer nye og bedre modeller på markedet. Avskrivning vil ganske enkelt si å kostnadsføre dette verdifallet ved årets slutt (regnskapsperioden).

Det regnskapstekniske begrepet for denne operasjonen, er å «aktivere» det varige driftsmiddelet ved anskaffelsestidspunktet, hvorpå man ved regnskapsperiodens slutt kostnadsfører avskrivningen (samtidig som man reduserer verdien av driftsmiddelet i balansen).

Se også: Regnskapsbegreper på engelsk.

For bonden i eksemplet over, betyr dette skattemessig at han får fradragene fordelt over flere år. Hadde det vært snakk om en gammel loslitt traktor til f.eks. kr 10 000,- som potensielt kan gå i stykker «når som helst», hadde saken vært en annen. Da ville investeringen blitt direkte kostnadsført, og gitt fullt fradrag med det samme.

Se også: Debet og kredit – enkelt forklart.

Skattemessige avskrivinger: Saldoavskrivningsmetoden

Skatteloven sier at varige driftsmidler skal avskrives med saldoavskrivninger. Denne askrivningsmetoden går ut på at du skriver ned driftsmiddelet med en fast prosentsats hver år, alt etter hvilken «saldogruppe» den tilhører (du finner de gjeldende satsene her).

Etter at årets avskrivning er gjennomført, blir du stående med en «restsaldo», som danner grunnlaget for neste års avskrivning. Siden beløpet som skal avskrives er størst det første året, og prosentsatsen den samme hvert år, avskrives det degressivt (mindre og mindre) etterhvert som årene går.

Degressiv avskrivning
(Litt som å kjøpe seg ny bil privat. Det største verdifallet finner sted i det du kjører ut fra parkeringsplassen til bilforhandleren.. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com.)

Det året saldoen står under kr 15 000,-, kan hele beløpet fradragsføres under ett (hvis hele saldogruppen er under dette beløpet).

Eksempel:

En grafisk designer kjøper ny Mac til bruk i enkeltpersonforetaket sitt. Maskinen koster kr 25 000,- (eks. mva.), og kommer inn under «Saldogruppe A (kontormaskiner o.l.)», som har en avskrivningssats på 30 prosent.

Saldoavskrivningen blir seende slik ut:

År – Bokført verdi ved årets start – Avskrivning – Bokført verdi ved årets slutt

2019 (år 1) – Saldo kr 25 000 – kr 7 500 (fradrag dette året) – kr 17 500
2020 (år 2) – Saldo kr 17 500 – kr 5 250 (fradrag dette året) – kr 12 250

I 2021 (år 3) kan hele saldoen (kr 12 250,-) fradragsføres under ett.

Se også: Starte egen bedrift? – 33 grunnleggende tips.

Saldoavskrivninger er en form for degressiv avskrivning, hvor avskrivningsbeløpet avtar år for år. Det motsatte av progressive avskrivninger, hvor avskrivingene øker år for år (f.eks. hvis man ser for seg å få mer nytte av driftsmidlet etterhvert).


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)