Regnskapsbegreper på engelsk

Liste over en del vanlige forretnings-, økonomi- og regnskapsbegreper på engelsk oversatt til norsk (noen faguttrykk er mer eller mindre permanent importert fra engelsk, og er vanlige å bruke også på norsk).

(Sist oppdatert 06.11.2020)

Regnskapsbegreper på engelsk
(«Ordbok» over noen av uttrykkene du kan møte når du f.eks. forsøker å forstå regnskapene til et internasjonalt selskap, eller ved korrespondanse med utenlandske samarbeidspartnere. Illustrasjon: Dreamstime.com)

Engelsk – Norsk

Accountant – Regnskapsfører

Assets – Aktiva / Eiendeler

Accounting – Regnskap / Regnskapsføring

Amortization – Nedskrivning / Amortisering

Auditor – Revisor

Accounts reveivable – Kundefordringer

Annual accounts – Årsregnskap

Annuity – Annuitet

Balance Sheet – Balanseregnskap

Bonds – Obligasjoner

Board Member – Styremedlem

Budget – Budsjett

Bookkeeping – Bokføring / Regnskapsføring

Chart of accounts – Kontoplan

Capex – Kapitalutgifter (forkortelse for Capital Expenditure)

Cashflow – Kontantstrøm

Chairman of the board – Styreleder

Current assets – Omløpsmidler

CRM – Kunderelasjonshåndtering (forkortelse for Customer relationship management)

Contribution margin – Dekningsbidrag

CEO – Administrerende direktør (forkortelse for Chief Executive Officer)

CFO – Finansdirektør / Økonomisjef (forkortelse for Chief Financial Officer)

Credit memo / Credit note – Kreditnota

Company – Selskap / Bedrift

Contribution approach / method – Bidragsmetoden

Dividends – Utbytte

Depreciation – Avskrivninger

Diminishing returns – Avtagende avkastning

Double-entry bookkeeping – Dobbel bokføring

Due Dilligence – Selskapsgjennomgang (en grundig gjennomgang av et selskap, f.eks. i forbindelse med salg)

Debenture – Ihendehaverobligasjon

Equity – Egenkapital

Entrepreneurship – Entreprenørskap

E-accounting – Elektronisk bokføring

E-commerce – Elektronisk handel

EPS – Resultat per aksje (forkortelse for Earnings per share)

EBIT – Driftsresultat (forkortelse for Earning before Interest and Taxes)

EBITDA – Resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (forkortelse for Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Factoring – Metode hvor ekstern aktør tar seg av oppfølging / innkreving av betaling fra kunder

FIFO – Først inn, først ut (forkortelse for First in, first out)

Fixed assets – Anleggsmidler

Fixed costs – Faste kostnader

General ledger – Hovedbok

HRM – Ledelse av menneskelige ressurser (forkortelse for Human resource management)

Invoice – Faktura

Interest – Rente

Intangible assets – Immaterielle eiendeler

Inventories – Lagerbeholdning

Impairment losses – Nedskrivninger

IPO – Børsnotering (forkortelse for Intial public offering)

Liabilities – Passiva / Gjeld / Forpliktelser

Liquidity – Likviditet

LIFO – Sist inn, først ut (Forkortelse for Last in, first out)

Milestone – Milepæl

Management accounting – Internregnskap

Net worth – Nettoformue (en persons / virksomhets eiendeler (penger, eiendom, aksjer osv.) minus gjeld).

NAV – Substansverdi (forkortelse for Net Asset Value)

Overhead costs – Faste utgifter

Opex – Driftskostnader (forkortelse for Operating Expenses)

Operating Budget – Driftsbudsjett

Operating Expenses – Driftskostnader

Operating margin – Driftsmargin

Operating Revenue – Driftsinntekter

Options – Opsjoner

Present Value (PV) – Nåverdi

P/E – Markedsverdi delt på resultat (forkortelse for Price/Earnings)

Payroll – Lønn / Lønningsliste

Revenue – Inntekter

Retained Earnings – Opptjent egenkapital

ROI – Avkastning på en investering (Forkortelse for Return on Investment)

Receivables – Fordringer

Securities – Verdipapirer

SME – Forkortelse for Small and medium-sized enterprises. Forkortelsen SMB brukes på norsk om det samme (Små og mellomstore bedrifter).

Statement of income / Income Statement – Resultatregnskap

Subsidiary – Datterselskap

Sunk Cost – Allerede påløpte kostnader det ikke kan gjøres noe med / reverseres.

SCM – Verdikjedeledelse (forkortelse for Supply Chain Management)

SaaS – Programvare som en tjeneste (forkortelse for Software-as-a-service). Trenden i mange bransjer er at i stedet for å kjøpe og installere programvare lokalt, leier man (lisens) tilgang og får tjenesten levert skybasert.

The Board – Selskapets styre

Treasury bonds – Statsobiligasjoner

Tax – Skatt

VAT – Merverdiavgift (forkortelse for Value added type taxes)

Working capital – Arbeidskapital

Write-Downs – Nedskrivninger

Warrants – tegningsretter